تعداد بازدید : 3640

آزمایشگاه ایمونولوژی

 

 

مطالبی که در این آزمایشگاه ارائه می شود عبارتند از :

 •  آگلوتیناسیون – CRP
 • آگلوتیناسیون – رایت به روش لوله ای
 • هماگلوتیناسیون – تعیین گروه خونی
 • کراس مچ
 • نوترالیزاسیون – ASO
 • ایمونوپرسی پیتاسیون – SRID  - دابل دیفیوژن – الکتروفورز
 • الایزا
 • فاگوسیتوز
 • ایمونوفلورسانس
 • جداسازی سلول ها – HLA typing
 • تکثیر DNA
Close