تعداد بازدید : 1316

نحوه صحيح درج آدرس نويسندگان (Affiliation) در مقالات پرديس بين الملل

قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم

نحوه صحیح درج آدرس نویسندگان (Affiliation) در مقالات دانشکده داروسازی پردیس بین الملل به شرح ذیل می باشد:

Department of…, International Campus, School Of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

برای مقالات فارسی : پردیس بین الملل، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران

 

 

Close